Thursday 20 September 2018 | Bhadarva Sud 11, Samvat 2074

Thu 20 Sep 2018

Shangar Darshan

  • Published: Shree Swaminarayan Mandir Maninagar on 28 Feb 2014

Synopsis

Shangar Darshan of Shree Ghanshyam Maharaj - Shree Swaminarayan Mandir Maninagar, Ahmedabad

Shangar Darshan - Shangar Darshan

Shangar Darshan of Shree Ghanshyam Maharaj - Shree Swaminarayan Mandir Maninagar, Ahmedabad
Shangar Darshan