Wednesday 30 September 2020 | Adhik Aso Sud 14, Samvat 2076

Wed 30 Sep 2020

Shangar Darshan

  • Published: Shree Swaminarayan Mandir Maninagar on 28 Feb 2014

Synopsis

Shangar Darshan of Shree Ghanshyam Maharaj - Shree Swaminarayan Mandir Maninagar, Ahmedabad

Shangar Darshan - Shangar Darshan

Shangar Darshan of Shree Ghanshyam Maharaj - Shree Swaminarayan Mandir Maninagar, Ahmedabad
Shangar Darshan