Inspirator: His Divine Holiness Acharya Swamishree Purushottampriyadasji Maharaj
   
   
Acharya Swamishree Visits Mumbai Mandir  
News
Shree Swaminarayan Mandir Mumbai in Mahalaxmi Acharya Swamishree arrives at the Mandir Acharya Swamishree is greeted by Bollywood music director Shree Shravan Rathod Acharya Swamishree is greeted by Bollywood music director Shree Shravan Rathod
Shree Swaminarayan Mandir Mumbai in Mahalaxmi Acharya Acharya views the new sevashram building Acharya Swamishree gives darshan to the sants Acharya Swamishree tours the sevashram
Acharya Swamishree tours the sevashram The reception area Acharya Swamishree gives darshan from the reception area Acharya Swamishree gives darshan from the reception area
Acharya Swamishree examined number of rooms Acharya Swamishree blesses Shree Shravan Rathod Disciples pray as Acharya Swamishree continues the tour of the building Acharya Swamishree views the exterior of the building
Acharya Swamishree views the exterior of the building Acharya Swamishree views the exterior of the building Acharya Swamishree views the exterior of the building Acharya Swamishree views the exterior of the building
Acharya Swamishree views the exterior of the building The new sevashram under construction Acharya Swamishree arrives in the Mandir hall Acharya Swamishree performs darshan to the Lord Swaminarayanbapa Swamibapa
Acharya Swamishree performs darshan to the Lord Swaminarayanbapa Swamibapa      
 
 
 
© Shree Swaminarayan Gadi Sansthan Contact Us | Guestbook | FAQ's | Glossary | Sitemap | Help