Saturday 18 September 2021 | Bhadarva Sud 12/13, Samvat 2077

Sat 18 Sep 2021

75th Sadbhav Amrut Parva celebrations of Acharya Swamishree at Shree Swaminarayan Mandir (Nairobi, Kenya) of Maninagar Shree Swaminarayan Gadi Sansthan - 2017

75th Sadbhav Amrut Parva - Nairobi 2017