"; ?> Venue - Shree Ghanshyam Maharaj Shashtipurti Mahotsav Nairobi 2012
Shashtipurti Mahotsav Nairobi 2012
Shree Swaminarayan Gadi

Venue

Shree Swaminarayan Temple Nairobi
Swamibapa Road
off 2nd Parklands Avenue
PO Box 11752 - 00400
Nairobi, Kenya
Tel: +254 20 374 2947
Tel: +254 20 374 5757
Fax: +254 20 374 3685
Email: Nairobi@SwaminarayanGadi.com


Shree Swaminarayan Temple