Monday 28 September 2020 | Adhik Aso Sud 12, Samvat 2076

Mon 28 Sep 2020

 • Mangla Darshan
 • Shangar Darshan
 • Rajbhog Darshan
 • Sandhya Darshan
 • Shayan Darshan

Daily Darshan Timings

5.30am to 6am Mangla Aarti, Divine Darshan
7.30am to 9am Shangar Aarti, Divine Darshan
9.35am to 11:50am Rajbhog Aarti, Divine Darshan
4pm onwards Divine Darshan, Sandhya Aarti & Niyams, Shayan Aarti
8.30pm Sundays Only Shayan Aarti
 • Mangla Darshan
 • Shangar Darshan
 • Rajbhog Darshan
 • Sandhya Darshan
 • Shayan Darshan

Daily Darshan Timings

5.30am to 6am Mangla Aarti, Divine Darshan
7.30am to 9am Shangar Aarti, Divine Darshan
9.35am to 11:50am Rajbhog Aarti, Divine Darshan
4pm onwards Divine Darshan, Sandhya Aarti & Niyams, Shayan Aarti
8.30pm Sundays Only Shayan Aarti
 • Mangla Darshan
 • Shangar Darshan
 • Rajbhog Darshan
 • Sandhya Darshan
 • Shayan Darshan

Daily Darshan Timings

5.30am to 6am Mangla Aarti, Divine Darshan
7.30am to 9am Shangar Aarti, Divine Darshan
9.35am to 11:50am Rajbhog Aarti, Divine Darshan
4pm onwards Divine Darshan, Sandhya Aarti & Niyams, Shayan Aarti
8.30pm Sundays Only Shayan Aarti