શેડ્યૂલ:
સત્સંગ સભા : કીર્તન ભક્તિ, આચાર્ય સ્વામીજી મહારાજ આશીર્વાદ, આરતી અને નિયમ, મહાપ્રસાદ.

શેડ્યૂલ:
સત્સંગ સભા : કીર્તન ભક્તિ, આચાર્ય સ્વામીજી મહારાજ આશીર્વાદ, આરતી અને નિયમ, મહાપ્રસાદ.