Precisely 50 years ago to the day, Gurudev Jeevanpran Shree Muktajeevan Swamibapa installed the divine Murtis of Shree Ghanshyam Maharaj, Jeevanpran Shree Abji Bapashree and Shree Muktajeevan Swamibapa at Shree Swaminarayan Mandir Bhuj.

Shree Ghanshyam Maharaj - Suvarna Mahotsav, Bhuj