Wednesday 7 December 2022 | Magsar Sud 14, Samvat 2079

Wed 7 Dec 2022

19
 Items
Shikshapatri Jayanti - London

01 Feb 2015

Shikshapatri Jayanti - London

Shree Swaminarayan Mandir Kingsbury

On Saturday 24 January, Shree Swaminarayan Mandirs around the world celebrated the 189th anniversary since Lord Shree Swaminarayan gifted the...