Events this Month

Shree Sadguru Din and Ekadashi in 2019

# Date Event
1 Tue 1st Jan 2019 Samvat 2075 Magsar Var 11 Safla Ekadashi
2 Sat 5th Jan 2019 Samvat 2075 Magsar Vad 30 Sadguru Din
3 Thu 17th Jan 2019 Samvat 2075 Posh Sud 11 Pootradaa Ekadashi
4 Thu 31st Jan 2019 Samvat 2075 Posh Vad 11 Shattila Ekadashi
5 Mon 4th Feb 2019 Samvat 2075 Posh Vad 30 Sadguru Din
6 Sat 16th Feb 2019 Samvat 2075 Maha Sud 11 Jaya Bhaagvat Ekadashi
7 Sat 2nd Mar 2019 Samvat 2075 Maha Vad 11 Vijya Ekadashi
8 Fri 8th Mar 2019 Samvat 2075 Fagan Sud 2 Sadguru Din
9 Sun 17th Mar 2019 Samvat 2075 Fagan Sud 11 Aamlaki Ekadashi
10 Mon 1st Apr 2019 Samvat 2075 Fagan Vad 12 Paapmochni Ekadashi
11 Fri 5th Apr 2019 Samvat 2075 Fagan Vad 30 Sadguru Din
12 Tue 16th Apr 2019 Samvat 2075 Chaitra Sud 12 Kamda Ekadashi
13 Tue 30th Apr 2019 Samvat 2075 Chaitra Vad 11 Varoothini Ekadashi
14 Sat 4th May 2019 Samvat 2075 Chaitra Vad 30 Sadguru Din
15 Wed 15th May 2019 Samvat 2075 Vaishakh Sud 11 Mohini Bhagvath Ekadashi
# Date Event
1 Thu 30th May 2019 Samvat 2075 Vaishakh Vad 11 Apraa Ekadashi
2 Mon 3rd Jun 2019 Samvat 2075 Vaishakh Vad 30 Sadguru Din
3 Thu 13th Jun 2019 Samvat 2075 Jeth Sud 11 Nirjala (Bhim) Ekadashi
4 Sat 29th Jun 2019 Samvat 2075 Jeth Vad 11 Yogini Ekadashi
5 Tue 2nd Jul 2019 Samvat 2075 Jeth Vad 30 Sadguru Din
6 Fri 12th Jul 2019 Samvat 2075 Ashadh Sud 11 Devshayni Ekadashi
7 Sun 28th Jul 2019 Samvat 2075 Ashadh Vad 11 Kameekaa Ekadashi
8 Thu 1st Aug 2019 Samvat 2075 Ashadh Vad 30/Shravan Sud 1 Sadguru Din
9 Sun 11th Aug 2019 Samvat 2075 Shravan Sud 11 Pavitraa Ekadashi
10 Tue 27th Aug 2019 Samvat 2075 Shravan Vad 12 Ajaa Ekadashi
11 Fri 30th Aug 2019 Samvat 2075 Shravan Vad 30 Sadguru Din
12 Mon 9th Sep 2019 Samvat 2075 Bhadarva Sud 11 Parivartini (Jalzilni) Ekadashi
13 Wed 25th Sep 2019 Samvat 2075 Bhadarva Vad 11 Indiraa Ekadashi
14 Sat 28th Sep 2019 Samvat 2075 Bhadarva Vad 30 Sadguru Din
15 Wed 9th Oct 2019 Samvat 2075 Aso Sud 11 Pashankusha Bhagvat Ekadashi
16 Thu 24th Oct 2019 Samvat 2075 Aso Vad 11 Ramaa Ekadashi
17 Sun 27th Oct 2019 Samvat 2075 Aso Vad 14 Sadguru Din
18 Fri 8th Nov 2019 Samvat 2076 Kartik Sud 11 Prabodhini Ekadashi
19 Sat 23rd Nov 2019 Samvat 2076 Kartik Vad 12 Oopati Ekadashi
20 Tue 26th Nov 2019 Samvat 2076 Kartik Vad 30 Sadguru Din
21 Sun 22nd Dec 2019 Samvat 2076 Magsar Vad 11 Safla Ekadashi
22 Wed 25th Dec 2019 Samvat 2076 Magsar Vad 14 Sadguru Din

May 2019 - Magsar 2075/Posh 2076 VS

Sat 4th May - Chaitra Vad 30

Sadguru Din

Naranpar

Tue 7th May - Vaishakh Sud 3

Naranpar Patotsav

Wed 8th May - Vaishakh Sud 4

Madhapar

Thu 9th May - Vaishakh Sud 5

Amrut Mahotsav Madhapar

Fri 10th May - Vaishakh Sud 6

Amrut Mahotsav Madhapar

Sat 11th May - Vaishakh Sud 7

Madhapar Patotsav

Amrut Mahotsav Madhapar

Sun 12th May - Vaishakh Sud 8

Sukhpur

Mon 13th May - Vaishakh Sud 9

Sukhpar Patotsav

Tue 14th May - Vaishakh Sud 10

Bhuj

Wed 15th May - Vaishakh Sud 11

Mohini Bhagvath Ekadashi

Fri 17th May - Vaishakh Sud 13

Bhuj Patotsav

Sat 18th May - Vaishakh Sud 14/15

Bharasar Patotsav

Poonam

Bharasar

Sun 19th May - Vaishakh Vad 1

Mankuva Patotsav

Mankuva

Mon 20th May - Vaishakh Vad 2

Vrushpur Patotsav

Vrushpur

Tue 21st May - Vaishakh Vad 3

Kera

Wed 22nd May - Vaishakh Vad 4

Ishwarbapa Manifestation

Thu 23rd May - Vaishakh Vad 5

Gopalanand Swamibapa Antardhan

Fri 24th May - Vaishakh Vad 6

Kera Patotsav

Sat 25th May - Vaishakh Vad 6

Mankuva

Mon 27th May - Vaishakh Vad 8

Ghanshyamnagar

Tue 28th May - Vaishakh Vad 9

Acharya Swamishree Manifestation

Wed 29th May - Vaishakh Vad 10

Ghanshyamnagar Patotsav

Thu 30th May - Vaishakh Vad 11

Apraa Ekadashi

Maninagar