Events this Month

Shree Sadguru Din and Ekadashi in 2019

# Date Event
1 Tue 1st Jan 2019 Samvat 2075 Magsar Var 11 Safla Ekadashi
2 Sat 5th Jan 2019 Samvat 2075 Magsar Vad 30 Sadguru Din
3 Thu 17th Jan 2019 Samvat 2075 Posh Sud 11 Pootradaa Ekadashi
4 Thu 31st Jan 2019 Samvat 2075 Posh Vad 11 Shattila Ekadashi
5 Mon 4th Feb 2019 Samvat 2075 Posh Vad 30 Sadguru Din
6 Sat 16th Feb 2019 Samvat 2075 Maha Sud 11 Jaya Bhaagvat Ekadashi
7 Sat 2nd Mar 2019 Samvat 2075 Maha Vad 11 Vijya Ekadashi
8 Fri 8th Mar 2019 Samvat 2075 Fagan Sud 2 Sadguru Din
9 Sun 17th Mar 2019 Samvat 2075 Fagan Sud 11 Aamlaki Ekadashi
10 Mon 1st Apr 2019 Samvat 2075 Fagan Vad 12 Paapmochni Ekadashi
11 Fri 5th Apr 2019 Samvat 2075 Fagan Vad 30 Sadguru Din
12 Tue 16th Apr 2019 Samvat 2075 Chaitra Sud 12 Kamda Ekadashi
13 Tue 30th Apr 2019 Samvat 2075 Chaitra Vad 11 Varoothini Ekadashi
14 Sat 4th May 2019 Samvat 2075 Chaitra Vad 30 Sadguru Din
15 Wed 15th May 2019 Samvat 2075 Vaishakh Sud 11 Mohini Bhagvath Ekadashi
16 Thu 30th May 2019 Samvat 2075 Vaishakh Vad 11 Apraa Ekadashi
17 Mon 3rd Jun 2019 Samvat 2075 Vaishakh Vad 30 Sadguru Din
18 Thu 13th Jun 2019 Samvat 2075 Jeth Sud 11 Nirjala (Bhim) Ekadashi
19 Sat 29th Jun 2019 Samvat 2075 Jeth Vad 11 Yogini Ekadashi
20 Tue 2nd Jul 2019 Samvat 2075 Jeth Vad 30 Sadguru Din
21 Fri 12th Jul 2019 Samvat 2075 Ashadh Sud 11 Devshayni Ekadashi (Chaaturmas Niyam Starts)
22 Sun 28th Jul 2019 Samvat 2075 Ashadh Vad 11 Kameekaa Ekadashi
23 Thu 1st Aug 2019 Samvat 2075 Ashadh Vad 30/Shravan Sud 1 Sadguru Din
24 Sun 11th Aug 2019 Samvat 2075 Shravan Sud 11 Pavitraa Ekadashi
25 Tue 27th Aug 2019 Samvat 2075 Shravan Vad 12 Ajaa Ekadashi
26 Fri 30th Aug 2019 Samvat 2075 Shravan Vad 30 Sadguru Din
27 Mon 9th Sep 2019 Samvat 2075 Bhadarva Sud 11 Parivartini (Jalzilni) Ekadashi
28 Wed 25th Sep 2019 Samvat 2075 Bhadarva Vad 11 Indiraa Ekadashi
29 Sat 28th Sep 2019 Samvat 2075 Bhadarva Vad 30 Sadguru Din
30 Wed 9th Oct 2019 Samvat 2075 Aso Sud 11 Pashankusha Bhagvat Ekadashi
31 Thu 24th Oct 2019 Samvat 2075 Aso Vad 11 Ramaa Ekadashi
32 Sun 27th Oct 2019 Samvat 2075 Aso Vad 14 Sadguru Din
33 Fri 8th Nov 2019 Samvat 2076 Kartik Sud 11 Prabodhini Ekadashi
34 Sat 23rd Nov 2019 Samvat 2076 Kartik Vad 12 Oopati Ekadashi
35 Tue 26th Nov 2019 Samvat 2076 Kartik Vad 30 Sadguru Din
36 Sun 8th Dec 2019 Samvat 2076 Magsar Sud 11 Mokshda Ekadashi
37 Sun 22nd Dec 2019 Samvat 2076 Magsar Vad 11 Safla Ekadashi
38 Wed 25th Dec 2019 Samvat 2076 Magsar Vad 14 Sadguru Din

Jan 2020 - Magsar 2075/Posh 2076 VS

Wed 1st Jan - Posh Sud 6

Maninagar

Mumbai

Sat 4th Jan - Posh Sud 9

Mumbai

Mon 6th Jan - Posh Sud 11

Pootradaa Ekadashi

Fri 10th Jan - Posh Sud 15

Lunar Eclipse

Poonam

Tue 14th Jan - Posh Vad 4

Dhanurmaas Ends

Makar Sankranti

Wed 15th Jan - Posh Vad 5

Dadakhachar Manifestation

Fri 17th Jan - Posh Vad 7/8

Muktanand Swami Manifestation

Mon 20th Jan - Posh Vad 11

Shattila Ekadashi

Fri 24th Jan - Posh Vad 30

Sadguru Din

Sun 26th Jan - Maha Sud 2

India Republic Day

Mumbai

Mon 27th Jan - Maha Sud 3

Maninagar

Tue 28th Jan - Maha Sud 3

Bhuj

Thu 30th Jan - Maha Sud 5

Brahamanand Swami Manifestation

Nishkulanand Swami Manifestation

Dharampur Patotsav

Shikshapatri Jayanti

Vasant Panchmi

Fri 31st Jan - Maha Sud 6

Joshipura Patotsav

Maninagar