Events this Month

Shree Sadguru Din and Ekadashi in 2018

# Date Event
1 Fri 12th Jan 2018 Samvat 2074 Posh Vad 11 Shattila Ekadashi
2 Wed 17th Jan 2018 Samvat 2074 Posh Vad 30 Sadguru Din
3 Sun 28th Jan 2018 Samvat 2074 Maha Sud 11/12 Jaya Bhaagvat Ekadashi
4 Sun 11th Feb 2018 Samvat 2074 Maha Vad 11 Vijya Ekadashi
5 Sat 17th Feb 2018 Samvat 2074 Fagan Sud 2 Sadguru Din
6 Mon 26th Feb 2018 Samvat 2074 Fagan Sud 11 Aamlaki Ekadashi
7 Tue 13th Mar 2018 Samvat 2074 Fagan Vad 11 Paapmochni Ekadashi
8 Sat 17th Mar 2018 Samvat 2074 Fagan Vad 30 Sadguru Din
9 Tue 27th Mar 2018 Samvat 2074 Chaitra Sud 11 Kamda Ekadashi
10 Thu 12th Apr 2018 Samvat 2074 Chaitra Vad 11 Varoothini Ekadashi
11 Mon 16th Apr 2018 Samvat 2074 Chaitra Vad 30 / Vaishakh Sud 1 Sadguru Din
12 Thu 26th Apr 2018 Samvat 2074 Vaishakh Sud 11 Mohini Bhagvath Ekadashi
13 Fri 11th May 2018 Samvat 2074 Vaishakh Vad 11 Apraa Ekadashi
14 Tue 15th May 2018 Samvat 2074 Vaishakh Vad 30 Sadguru Din
15 Fri 25th May 2018 Samvat 2074 Adhik Jeth Sud 11 Kamla Ekadashi
16 Sun 10th Jun 2018 Samvat 2074 Adhik Jeth Vad 11 Kamla Ekadashi
17 Wed 13th Jun 2018 Samvat 2074 Adhik Jeth Vad 30 Sadguru Din
18 Sat 23rd Jun 2018 Samvat 2074 Jeth Sud 11 Nirjala (Bhim) Ekadashi
19 Mon 9th Jul 2018 Samvat 2074 Jeth Vad 11 Yogini Ekadashi
20 Fri 13th Jul 2018 Samvat 2074 Jeth Vad 30 Sadguru Din
21 Mon 23rd Jul 2018 Samvat 2074 Ashadh Sud 11 Devshayni Ekadashi
22 Wed 8th Aug 2018 Samvat 2074 Ashadh Vad 12 Kameekaa Ekadashi
23 Sat 11th Aug 2018 Samvat 2074 Ashadh Vad 30 Sadguru Din
24 Wed 22nd Aug 2018 Samvat 2074 Shravan Sud 11 Pavitraa Ekadashi
25 Thu 6th Sep 2018 Samvat 2074 Shravan Vad 11 Ajaa Ekadashi
26 Sun 9th Sep 2018 Samvat 2074 Shravan Vad 30 Sadguru Din
27 Thu 20th Sep 2018 Samvat 2074 Bhadarva Sud 11 Parivartini (Jalzilni) Ekadashi
28 Fri 5th Oct 2018 Samvat 2074 Bhadarva Vad 11 Indiraa Ekadashi
29 Tue 9th Oct 2018 Samvat 2074 Bhadarva Vad 30 Sadguru Din
30 Sat 20th Oct 2018 Samvat 2074 Aso Sud 11 Pashankusha Bhagvat Ekadashi
31 Sun 4th Nov 2018 Samvat 2074 Aso Vad 12 Ramaa Ekadashi
32 Wed 7th Nov 2018 Samvat 2074 Aso Vad 30 Sadguru Din
# Date Event
1 Mon 19th Nov 2018 Samvat 2075 Kartik Sud 11 Prabodhini Ekadashi
2 Mon 3rd Dec 2018 Samvat 2075 Kartik Vad 11 Oopati Ekadashi
3 Fri 7th Dec 2018 Samvat 2075 Kartik Vad 30 Sadguru Din
4 Wed 19th Dec 2018 Samvat 2075 Magsar Sud 11/12 Mokshda Ekadashi

Nov 2018 - Posh 2074/Magsar 2075 VS

Sun 4th Nov - Aso Vad 12

Ramaa Ekadashi

Mon 5th Nov - Aso Vad 13

Dhan Teras

Tue 6th Nov - Aso Vad 14

Kali Chaudas

Wed 7th Nov - Aso Vad 30

Diwali

Sadguru Din

Thu 8th Nov - Kartik Sud 1

Hindu New Year - Annkut

Fri 9th Nov - Kartik Sud 2

Bhai Beej

Mon 12th Nov - Kartik Sud 5

Laabh Paancham

Tue 13th Nov - Kartik Sud 6

Gavada Patotsav

Sun 18th Nov - Kartik Sud 10

Bhaktimata Antardhaan

Mon 19th Nov - Kartik Sud 11

Prabodhini Ekadashi

Bapashree Jayanti

Tue 20th Nov - Kartik Sud 12

Chaaturmas Niyam Ends

Fri 23rd Nov - Kartik Sud 15

Dev Diwali

Sat 24th Nov - Kartik Vad 1/2

International Peace Conference 2018

Fri 30th Nov - Kartik Vad 8

Gopalbapa Initiation as Sant