Events this Month

Shree Sadguru Din and Ekadashi in 2018

# Date Event
1 Fri 12th Jan 2018 Samvat 2074 Posh Vad 11 Shattila Ekadashi
2 Wed 17th Jan 2018 Samvat 2074 Posh Vad 30 Sadguru Din
3 Sun 28th Jan 2018 Samvat 2074 Maha Sud 11/12 Jaya Bhaagvat Ekadashi
4 Sun 11th Feb 2018 Samvat 2074 Maha Vad 11 Vijya Ekadashi
5 Sat 17th Feb 2018 Samvat 2074 Fagan Sud 2 Sadguru Din
6 Mon 26th Feb 2018 Samvat 2074 Fagan Sud 11 Aamlaki Ekadashi
7 Tue 13th Mar 2018 Samvat 2074 Fagan Vad 11 Paapmochni Ekadashi
8 Sat 17th Mar 2018 Samvat 2074 Fagan Vad 30 Sadguru Din
9 Tue 27th Mar 2018 Samvat 2074 Chaitra Sud 11 Kamda Ekadashi
10 Thu 12th Apr 2018 Samvat 2074 Chaitra Vad 11 Varoothini Ekadashi
11 Mon 16th Apr 2018 Samvat 2074 Chaitra Vad 30 / Vaishakh Sud 1 Sadguru Din
12 Thu 26th Apr 2018 Samvat 2074 Vaishakh Sud 11 Mohini Bhagvath Ekadashi
13 Fri 11th May 2018 Samvat 2074 Vaishakh Vad 11 Apraa Ekadashi
14 Tue 15th May 2018 Samvat 2074 Vaishakh Vad 30 Sadguru Din
15 Fri 25th May 2018 Samvat 2074 Adhik Jeth Sud 11 Kamla Ekadashi
16 Sun 10th Jun 2018 Samvat 2074 Adhik Jeth Vad 11 Kamla Ekadashi
17 Wed 13th Jun 2018 Samvat 2074 Adhik Jeth Vad 30 Sadguru Din
18 Sat 23rd Jun 2018 Samvat 2074 Jeth Sud 11 Nirjala (Bhim) Ekadashi
19 Mon 9th Jul 2018 Samvat 2074 Jeth Vad 11 Yogini Ekadashi
20 Fri 13th Jul 2018 Samvat 2074 Jeth Vad 30 Sadguru Din
21 Mon 23rd Jul 2018 Samvat 2074 Ashadh Sud 11 Devshayni Ekadashi (Chaaturmas Niyam Starts)
22 Wed 8th Aug 2018 Samvat 2074 Ashadh Vad 12 Kameekaa Ekadashi
23 Sat 11th Aug 2018 Samvat 2074 Ashadh Vad 30 Sadguru Din
24 Wed 22nd Aug 2018 Samvat 2074 Shravan Sud 11 Pavitraa Ekadashi
25 Thu 6th Sep 2018 Samvat 2074 Shravan Vad 11 Ajaa Ekadashi
26 Sun 9th Sep 2018 Samvat 2074 Shravan Vad 30 Sadguru Din
27 Thu 20th Sep 2018 Samvat 2074 Bhadarva Sud 11 Parivartini (Jalzilni) Ekadashi
28 Fri 5th Oct 2018 Samvat 2074 Bhadarva Vad 11 Indiraa Ekadashi
29 Tue 9th Oct 2018 Samvat 2074 Bhadarva Vad 30 Sadguru Din
30 Sat 20th Oct 2018 Samvat 2074 Aso Sud 11 Pashankusha Ekadashi
31 Sun 4th Nov 2018 Samvat 2074 Aso Vad 12 Ramaa Ekadashi
32 Wed 7th Nov 2018 Samvat 2074 Aso Vad 30 Sadguru Din
33 Mon 19th Nov 2018 Samvat 2075 Kartik Sud 11 Prabodhini Ekadashi
34 Mon 3rd Dec 2018 Samvat 2075 Kartik Vad 11 Utpati Ekadashi
35 Fri 7th Dec 2018 Samvat 2075 Kartik Vad 30 Sadguru Din
36 Wed 19th Dec 2018 Samvat 2075 Magsar Sud 11/12 Mokshda Ekadashi

May 2022 - Posh 2074/Magsar 2075 VS

Tue 3rd May - Vaishakh Sud 3

Naranpar Patotsav

Sun 8th May - Vaishakh Sud 7

Madhapar Patotsav

Mothers Day

Tue 10th May - Vaishakh Sud 9

Sukhpar Patotsav

Thu 12th May - Vaishakh Sud 11

Mohini Bhagvath Ekadashi

Sat 14th May - Vaishakh Sud 13

Bhuj Patotsav

Mon 16th May - Vaishakh Sud 15

Lunar Eclipse

Bharasar Patotsav

Poonam

Tue 17th May - Vaishakh Vad 1/2

Vrushpur Patotsav

Shree Abji Bapashree ni Vato Jayanti

Wed 18th May - Vaishakh Vad 3

Vrushpur Patotsav

Thu 19th May - Vaishakh Vad 4

Mankuva Patotsav

Ishwarbapa Manifestation

Fri 20th May - Vaishakh Vad 5

Gopalanand Swamibapa Antardhan

Sat 21st May - Vaishakh Vad 6

Kera Patotsav

Wed 25th May - Vaishakh Vad 10

Ghanshyamnagar Patotsav

Thu 26th May - Vaishakh Vad 11

Apraa Ekadashi

Sat 28th May - Vaishakh Vad 13

Acharya Swamishree Manifestation

Sun 29th May - Vaishakh Vad 14

Karjisan Patotsav

Mon 30th May - Vaishakh Vad 30

Sadguru Din