Events this Month

Shree Sadguru Din and Ekadashi in 2018

# Date Event
1 12th Jan 2018 Samvat 2074 Posh Vad 11 Shattila Ekadashi
2 17th Jan 2018 Samvat 2074 Posh Vad 30 Sadguru Din
# Date Event
1 28th Jan 2018 Samvat 2074 Maha Sud 11/12 Jaya Bhaagvat Ekadashi
2 11th Feb 2018 Samvat 2074 Maha Vad 11 Vijya Ekadashi
3 17th Feb 2018 Samvat 2074 Fagan Sud 2 Sadguru Din
4 26th Feb 2018 Samvat 2074 Fagan Sud 11 Aamlaki Ekadashi
5 13th Mar 2018 Samvat 2074 Fagan Vad 11 Paapmochni Ekadashi
6 17th Mar 2018 Samvat 2074 Fagan Vad 30 Sadguru Din
7 27th Mar 2018 Samvat 2074 Chaitra Sud 11 Kamda Ekadashi
8 12th Apr 2018 Samvat 2074 Chaitra Vad 11 Varoothini Ekadashi
9 16th Apr 2018 Samvat 2074 Chaitra Vad 15 / Vaishakh Sud 1 Sadguru Din
10 26th Apr 2018 Samvat 2074 Vaishakh Sud 11 Mohini Bhagvath Ekadashi
11 11th May 2018 Samvat 2074 Vaishakh Vad 11 Apraa Ekadashi
12 15th May 2018 Samvat 2074 Vaishakh Vad 30 Sadguru Din
13 25th May 2018 Samvat 2074 Adhik Jeth Sud 11 Kamla Ekadashi
14 10th Jun 2018 Samvat 2074 Adhik Jeth Vad 11 Kamla Ekadashi
15 13th Jun 2018 Samvat 2074 Adhik Jeth Vad 30 Sadguru Din
16 23rd Jun 2018 Samvat 2074 Jeth Sud 11 Nirjala (Bhim) Ekadashi
17 9th Jul 2018 Samvat 2074 Jeth Vad 11 Yogini Ekadashi
18 13th Jul 2018 Samvat 2074 Jeth Vad 30 Sadguru Din
19 23rd Jul 2018 Samvat 2074 Ashadh Sud 11 Devshayni Ekadashi
20 8th Aug 2018 Samvat 2074 Ashadh Vad 12 Kameekaa Ekadashi
21 11th Aug 2018 Samvat 2074 Ashadh Vad 30 Sadguru Din
22 22nd Aug 2018 Samvat 2074 Shravan Sud 11 Pavitraa Ekadashi
23 6th Sep 2018 Samvat 2074 Shravan Vad 11 Ajaa Ekadashi
24 9th Sep 2018 Samvat 2074 Shravan Vad 30 Sadguru Din
25 20th Sep 2018 Samvat 2074 Bhadarva Sud 11 Parivartini (Jalzilni) Ekadashi
26 5th Oct 2018 Samvat 2074 Bhadarva Vad 11 Indiraa Ekadashi
27 9th Oct 2018 Samvat 2074 Bhadarva Vad 30 Sadguru Din
28 20th Oct 2018 Samvat 2074 Aso Sud 11 Pashankusha Bhagvat Ekadashi
29 4th Nov 2018 Samvat 2074 Aso Vad 12 Ramaa Ekadashi
30 7th Nov 2018 Samvat 2074 Aso Vad 30 Sadguru Din
31 19th Nov 2018 Samvat 2075 Kartik Sud 11 Prabodhini Ekadashi
32 3rd Dec 2018 Samvat 2075 Kartik Vad 11 Oopati Ekadashi
33 7th Dec 2018 Samvat 2075 Kartik Vad 30 Sadguru Din
34 19th Dec 2018 Samvat 2075 Magsar Sud 11/12 Mokshda Ekadashi

Jan 2018 - Posh 2074/Magsar 2075 VS

2nd Jan - Posh Sud 15/ Vad 1

Poonam

3rd Jan - Posh Vad 2

Dadakhachar Manifestation

6th Jan - Posh Vad 5

Maasai Mara

7th Jan - Posh Vad 6

Nairobi

8th Jan - Posh Vad 7

Muktanand Swami Manifestation

12th Jan - Posh Vad 11

Shattila Ekadashi

14th Jan - Posh Vad 13

Dhanurmaas Ends

Makarsankraanti

17th Jan - Posh Vad 30

Sadguru Din

22nd Jan - Maha Sud 5

Brahamanand Swami Manifestation

Nishkulanand Swami Manifestation

Dharampur Patotsav

Shikshapatri Jayanti

Vasant Panchmi

24th Jan - Maha Sud 7

Maninagar

25th Jan - Maha Sud 8

Gopalanand Swami Manifestation

26th Jan - Maha Sud 9

India Republic Day

Salal

27th Jan - Maha Sud 10

Salal Patotsav

Kadi

28th Jan - Maha Sud 11/12

Jaya Bhaagvat Ekadashi

29th Jan - Maha Sud 13

Kadi Patotsav

Viramgam

30th Jan - Maha Sud 14

Viramgam Patotsav

31st Jan - Maha Sud 15

Lunar Eclipse

Poonam