Events this Month

Shree Sadguru Din in 2018

# Date Event
1 Wed 17th Jan 2018 Samvat 2074 Posh Vad 30 Sadguru Din
2 Sat 17th Feb 2018 Samvat 2074 Fagan Sud 2 Sadguru Din
3 Sat 17th Mar 2018 Samvat 2074 Fagan Vad 30 Sadguru Din
4 Mon 16th Apr 2018 Samvat 2074 Chaitra Vad 30 / Vaishakh Sud 1 Sadguru Din
5 Tue 15th May 2018 Samvat 2074 Vaishakh Vad 30 Sadguru Din
6 Wed 13th Jun 2018 Samvat 2074 Adhik Jeth Vad 30 Sadguru Din
7 Fri 13th Jul 2018 Samvat 2074 Jeth Vad 30 Sadguru Din
8 Sat 11th Aug 2018 Samvat 2074 Ashadh Vad 30 Sadguru Din
9 Sun 9th Sep 2018 Samvat 2074 Shravan Vad 30 Sadguru Din
10 Tue 9th Oct 2018 Samvat 2074 Bhadarva Vad 30 Sadguru Din
11 Wed 7th Nov 2018 Samvat 2074 Aso Vad 30 Sadguru Din
12 Fri 7th Dec 2018 Samvat 2075 Kartik Vad 30 Sadguru Din

May 2022 - Posh 2074/Magsar 2075 VS

Tue 3rd May - Vaishakh Sud 3

Naranpar Patotsav

Sun 8th May - Vaishakh Sud 7

Madhapar Patotsav

Mothers Day

Tue 10th May - Vaishakh Sud 9

Sukhpar Patotsav

Thu 12th May - Vaishakh Sud 11

Mohini Bhagvath Ekadashi

Sat 14th May - Vaishakh Sud 13

Bhuj Patotsav

Mon 16th May - Vaishakh Sud 15

Lunar Eclipse

Bharasar Patotsav

Poonam

Tue 17th May - Vaishakh Vad 1/2

Vrushpur Patotsav

Shree Abji Bapashree ni Vato Jayanti

Wed 18th May - Vaishakh Vad 3

Vrushpur Patotsav

Thu 19th May - Vaishakh Vad 4

Mankuva Patotsav

Ishwarbapa Manifestation

Fri 20th May - Vaishakh Vad 5

Gopalanand Swamibapa Antardhan

Sat 21st May - Vaishakh Vad 6

Kera Patotsav

Wed 25th May - Vaishakh Vad 10

Ghanshyamnagar Patotsav

Thu 26th May - Vaishakh Vad 11

Apraa Ekadashi

Sat 28th May - Vaishakh Vad 13

Acharya Swamishree Manifestation

Sun 29th May - Vaishakh Vad 14

Karjisan Patotsav

Mon 30th May - Vaishakh Vad 30

Sadguru Din