Events this Month

Ekadashi in 2018

# Date Event
1 Fri 12th Jan 2018 Samvat 2074 Posh Vad 11 Shattila Ekadashi
2 Sun 28th Jan 2018 Samvat 2074 Maha Sud 11/12 Jaya Bhaagvat Ekadashi
3 Sun 11th Feb 2018 Samvat 2074 Maha Vad 11 Vijya Ekadashi
4 Mon 26th Feb 2018 Samvat 2074 Fagan Sud 11 Aamlaki Ekadashi
5 Tue 13th Mar 2018 Samvat 2074 Fagan Vad 11 Paapmochni Ekadashi
6 Tue 27th Mar 2018 Samvat 2074 Chaitra Sud 11 Kamda Ekadashi
7 Thu 12th Apr 2018 Samvat 2074 Chaitra Vad 11 Varoothini Ekadashi
8 Thu 26th Apr 2018 Samvat 2074 Vaishakh Sud 11 Mohini Bhagvath Ekadashi
9 Fri 11th May 2018 Samvat 2074 Vaishakh Vad 11 Apraa Ekadashi
10 Fri 25th May 2018 Samvat 2074 Adhik Jeth Sud 11 Kamla Ekadashi
11 Sun 10th Jun 2018 Samvat 2074 Adhik Jeth Vad 11 Kamla Ekadashi
12 Sat 23rd Jun 2018 Samvat 2074 Jeth Sud 11 Nirjala (Bhim) Ekadashi
13 Mon 9th Jul 2018 Samvat 2074 Jeth Vad 11 Yogini Ekadashi
14 Mon 23rd Jul 2018 Samvat 2074 Ashadh Sud 11 Devshayni Ekadashi (Chaaturmas Niyam Starts)
15 Wed 8th Aug 2018 Samvat 2074 Ashadh Vad 12 Kameekaa Ekadashi
16 Wed 22nd Aug 2018 Samvat 2074 Shravan Sud 11 Pavitraa Ekadashi
17 Thu 6th Sep 2018 Samvat 2074 Shravan Vad 11 Ajaa Ekadashi
18 Thu 20th Sep 2018 Samvat 2074 Bhadarva Sud 11 Parivartini (Jalzilni) Ekadashi
19 Fri 5th Oct 2018 Samvat 2074 Bhadarva Vad 11 Indiraa Ekadashi
20 Sat 20th Oct 2018 Samvat 2074 Aso Sud 11 Pashankusha Ekadashi
21 Sun 4th Nov 2018 Samvat 2074 Aso Vad 12 Ramaa Ekadashi
22 Mon 19th Nov 2018 Samvat 2075 Kartik Sud 11 Prabodhini Ekadashi
23 Mon 3rd Dec 2018 Samvat 2075 Kartik Vad 11 Utpati Ekadashi
24 Wed 19th Dec 2018 Samvat 2075 Magsar Sud 11/12 Mokshda Ekadashi

May 2022 - Posh 2074/Magsar 2075 VS

Tue 3rd May - Vaishakh Sud 3

Naranpar Patotsav

Sun 8th May - Vaishakh Sud 7

Madhapar Patotsav

Mothers Day

Tue 10th May - Vaishakh Sud 9

Sukhpar Patotsav

Thu 12th May - Vaishakh Sud 11

Mohini Bhagvath Ekadashi

Sat 14th May - Vaishakh Sud 13

Bhuj Patotsav

Mon 16th May - Vaishakh Sud 15

Lunar Eclipse

Bharasar Patotsav

Poonam

Tue 17th May - Vaishakh Vad 1/2

Vrushpur Patotsav

Shree Abji Bapashree ni Vato Jayanti

Wed 18th May - Vaishakh Vad 3

Vrushpur Patotsav

Thu 19th May - Vaishakh Vad 4

Mankuva Patotsav

Ishwarbapa Manifestation

Fri 20th May - Vaishakh Vad 5

Gopalanand Swamibapa Antardhan

Sat 21st May - Vaishakh Vad 6

Kera Patotsav

Wed 25th May - Vaishakh Vad 10

Ghanshyamnagar Patotsav

Thu 26th May - Vaishakh Vad 11

Apraa Ekadashi

Sat 28th May - Vaishakh Vad 13

Acharya Swamishree Manifestation

Sun 29th May - Vaishakh Vad 14

Karjisan Patotsav

Mon 30th May - Vaishakh Vad 30

Sadguru Din