Calendar  
     
Inspirator: His Divine Holiness Acharya Swamishree Purushottampriyadasji Maharaj
 
 
Home >> Calendar
June 2016  Vaishakh - Jeth, Samvat 2072
 
 
 
Monthly Summary
1st - Apraa Ekadashi
4th - Karjisan Patotsav
5th - Shree Sadguru Din (Amavaasya)
6th - Varodara Patotsav
9th - Mumbai Patotsav
16th - Nirjara Ekadashi
20th - Poonam

Import Calendar

Mon
Tue
Wed
Thurs
Fri
Sat
Sun

 

 

 

 

01

Apraa Ekadashi

02

Vaishakh Vad 12

03

Vaishakh Vad 13

04

Karjisan
Patotsav

05

Shree
Sadguru Din

06

Varodara
Patotsav

07

Jeth Sud 3

08

Jeth Sud 4

09

Mumbai
Patotsav

10

Jeth Sud 6

11

Jeth Sud 7

12

Jeth Sud 8

13

Jeth Sud 9

14

Jeth Sud 10

15

Jeth Sud 10

16

Nirjara
Ekadashi

17

Jeth Sud 12

18

Jeth Sud 13

19

Jeth Sud 14

20

Poonam

21

Jeth Vad 1

22

Jeth Vad 2

23

Jeth Vad 3

24

Jeth Vad 4

25

Jeth Vad 5

26

Jeth Vad 6

27

Jeth Vad 7

28

Jeth Vad 8

29

Jeth Vad 9

30

Jeth Vad 10/11

 

 

 

 

 

 

Amavaasya (New Moon) Amavaasya (New Moon) Poonam (Full Moon) Poonam (Full Moon)

 

 
© Shree Swaminarayan Gadi Sansthan Contact Us | Guestbook | FAQ's | Glossary | Sitemap | Help